Pozvanie MŠVVaŠ SR k spolupráci s predstaviteľmi projektu EDUvolúcia

Sme pracovná skupina projektu EDUvolúcia, ktorej cieľom je zavedenie súbežného vzdelávacieho systému. Jeho myšlienky rešpektujúce slobodný vzdelávací trh už boli ministerstvu školstva predstavené. EDUvolúcia je výsledným spoločným projektom nášho tímu, ktorý podporujú rôzni odborníci z oblasti školstva, certifikovaní kouči a podporovatelia inovácií vo vzdelávaní.

Pozorne sledujeme spoločenské zmeny spôsobené pandémiou. Na základe informácií, ktoré dostávame od viacerých skupín domškolákov, rodičov, pedagógov a kmeňových škôl, je situácia vážna. Vzniknutú situáciu vnímajú ako vyhrotenú a vyžadujúcu si okamžité riešenia.

Pred pandémiou začal stúpať záujem o domáce vzdelávanie a zároveň sa vytvárala početná domškolácka komunita. Do tohto vývoja výrazne zasiahla pandémia.

Na jednej strane nastolila nové pozitívne výzvy v školstve, ale na druhej strane priniesla negatívne polarizujúce situácie. Napríklad ako povinné nosenie rúšok, úvahy o povinnom očkovaní detí, rôzne obmedzenia, či zákazy. Mnohí z rodičov, ktorí nesúhlasili s opatreniami, sa rozhodli pre odchod do domáceho vzdelávania.

Oblasti a povaha konfliktov, ktoré sme zaznamenali:

 • Obavy existujúcich domškolákov - obávajú sa, že im konflikty poškodia dobré meno a upozorňujú, že novo prichádzajúci nie sú na tento systém vzdelávania vôbec pripravení.
 • Narušenie dôvery pedagógov - obavy domškolákov potvrdzuje zaznamenaný pokles dôvery pedagógov voči domácemu vzdelávaniu.
 • Narastanie napätia škola – rodič - nedorozumenia na školách v komunikácii medzi rodičmi a pedagógmi.
 • Strata motivácie zo strany škôl - kmeňové školy strácajú motiváciu napomáhať a vychádzať v ústrety začínajúcim domškolákom.

Ministerstvu školstva ponúkame návrhy riešení tímu EDUvolúcie ako v spolupráci nachádzať východiská zo vzniknutých napätých situácií. Navrhujeme kvalifikovanú externú podporu odborníkov v snahe predísť eskalovaniu napätia:

 • Facilitovanie diskusií

  • medzi praktizujúcimi a začínajúcimi domškolákmi – rodičia s deťmi.
  • komunikácia medzi kmeňovými školami a novo tvoriacou a skupinou domškolákov – rodičov s deťmi.
 • Pomoc a podpora v prehlbovaní kľúčových kompetencií v oblasti komunikácie všetkým zúčastneným stranám, napríklad - koučing, mentoring, facilitácia, mediácia, vzdelávanie (nenásilná komunikácia, predchádzanie a riešenie konfliktov, mediačné a facilitačné zručnosti, práca s emóciami).

Navrhujeme nasledovné kroky:

 • vytvoriť skupinu špecialistov, ktorí sa zapoja do riešenia problému napr.: mediátori, certifikovaní kouči, facilitátori),
 • založiť Koordinačné centrum projektu v spolupráci s ministerstvom školstva
 • pripraviť marketingovú komunikačnú stratégiu, ktorá vysvetlí zámer projektu a jeho prínosy,
 • osloviť aktívne združenia domškolákov s ponukou spolupráce,
 • realizovať najprv pilotný projekt,
 • vyhodnotiť pilotný projekt a na základe toho navrhnúť celoslovenský projekt,
 • realizovať celoslovenský projekt,
 • priebežne ho vyhodnocovať.

Dosiahneme tým:

 • ľahšie prijatie začínajúcich domškolákov do domškoláckych komunít,
 • uvedomenie si vlastných pocitov a potrieb,
 • efektívnu a profesionálnu podporu pre existujúce komunity domškolákov,
 • zlepšenie komunikácie medzi kmeňovými školami a začínajúcimi domškolákmi.

Naše očakávania od ministerstva:

 • otvorenie diskusie za okrúhlym stolom,
 • prizvanie do diskusie profesijné združenia koučov Slovenská asociácia koučov (SAKo), International Coaching Federation (ICF) prípadne iných špecialistov,
 • podpora projektu (personálna, odborná, finančná, materiálová...),
 • prepojenie spolupráce ministerstva školstva a vzniknutého koordinačného centra,
 • schválenie projektu, jeho financovania a personálne zabezpečiť vyčlenenie ľudí,
 • delegovanie jedného zástupcu ministerstva do Koordinačného centra,
 • oslovenie dvoch združení koučov (SAKo, ICF, slovenská pobočka) s výzvou k spolupráci na projekte. Obidve organizácie majú vlastnú databázu koučov. Tých oslovia s ponukou, zozbierajú záujemcov a posunú zoznam Koordinačnému centru.

Skutočná škola o. z. - partner EDUvolúcie

Miroslav Sopko, predseda o.z.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.