7. Rovnaký princíp financovania oboch systémov

Je v spoločenskom záujme vytvárať predpoklady, aby majetkové možnosti jednotlivca netvorili prekážku k dosiahnutiu vzdelania a k maximálnemu rozvoju potenciálu jednotlivca alebo komunity. Tento záujem zohľadňuje aj EDUvolúcia.

Vzdelávanie je bezplatné podľa Ústavy SR ako aj príslušných ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru o ľudských právach, a zároveň je diskriminácia zakázaná. Príjmy rodičov sú rozdielne, čo znamená, že bez zásahu štátu nie je možné garantovať rovnaký prístup k vzdelaniu, ale ani maximálny rozvoj jednotlivca. Z toho vyplýva, že zákonodarca bezplatné vzdelávanie mienil ako povinnosť štátu platiť výdavky na vzdelávanie dieťaťa zo štátneho rozpočtu, nie z už zdaneného príjmu rodiča.

Za najvhodnejší spôsob financovania preto považujeme financovanie prostredníctvom štátnych vzdelávacích normatívov pre všetky typy a formy vzdelávania a rovnocenne v súbežnom ako aj v tradičnom školskom systéme. Ďalšími dodatočnými zdrojmi môžu byť odberatelia absolventov, ktorí môžu zainvestovať naturálne, personálne alebo finančne pre potreby spriaznených poskytovateľov vzdelávania, alebo iných subjektov na trhu. Zdrojmi môžu byť rôzne granty, nadácie a pod. Špeciálne pre súbežný systém sa zakladá Nadácia EDUvolúcia.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.