Dar pre pápeža Františka

Ako ste si už určite všimli, na naše webové sídlo pribudol preklad EDUvolúcie do taliančiny. Ten bol vyhotovený pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku. Za preklad ďakujeme Andrei Liptajovej a Enzovi Passerini. Tento dar mu bol aj sprostredkovane odovzdaný a prinášame Vám oslovenie, ktoré sme mu venovali:

Vaša excelencia, svätý otec František!

S láskou a potešením Vám venujeme dokument EDUvolúcia. Projekt dáva veľký dôraz na duchovný rast detí, mládeže a celej spoločnosti. Vytvára prostredie, ktoré umožňuje každému dieťaťu bez ohľadu na jeho sociálny a ekonomický pôvod plne sa rozvíjať a stať sa strojcom vlastného osudu. Veríme, že myšlienky nášho projektu sa postupne budú šíriť aj za hranicami Slovenska.


Tím EDUvolúcie

ÚVODNÉ SLOVO KRESŤANOM

Existujúci školský systém bol v celom svete vybudovaný pre uspokojovanie materiálnych potrieb masovej priemyselnej výroby. Dnes už nedokáže pružne reagovať na aktuálne výzvy globalizovanej a digitalizovanej spoločnosti, na stále akútnejšiu potrebu ozdravenia medziľudských vzťahov a najmä potreby pokroku v rozvoji duchovných hodnôt jednotlivca a spoločnosti. Jedným z najzávažnejších a chronických problémov školského systému je nevyvážený vzťah medzi rodinou a školou, ktorý nie je založený na partnerstve. Škola vníma dieťa a rodiča ako podriadených, ktorí sa majú prispôsobovať potrebám školy. Na Slovensku školy často prenášajú časť svojich povinností na žiakov a na rodičov. Taktiež výchovno-vzdelávací proces na školách nezohľadňuje hodnotové nastavenie jednotlivých rodín, často je s ním v rozpore.

Projekt EDUvolúcia prináša nový vzdelávací systém pre 21. storočie. Lepšia vzdelanosť má priamy pozitívny vplyv nielen na ekonomický rast a vyššiu životnú úroveň obyvateľstva, ale aj na spoločenský a duchovný rozmer jednotlivcov a celej spoločnosti, vytvára priestor pre nasledovanie mravných vzorov konania, vrátane rozvoja cností.

V novom systéme má každé dieťa rovnaké šance naplno sa prejaviť a rozvíjať všetky svoje talenty pre sebarealizáciu a uplatnenie sa v spoločnosti. Zároveň odstraňuje diskrimináciu na základe ekonomického, sociálneho alebo etnického statusu. EDUvolúcia buduje sebavedomé a vzdelané spoločenstvo, ktoré dokáže pružne reagovať inovatívnymi riešeniami na rýchlo meniaci sa svet pri zachovaní ľudských morálnych hodnôt. Reálny prínos sa prejaví už počas prvých rokov od zavedenia tohto projektu do praxe.

Projekt EDUvolúcia zároveň napĺňa kľúčové ciele Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2020 – 2024 v oblasti vzdelávania a taktiež ciele Európskej únie v oblasti vzdelávania:

● Flexibilne reagovať, byť tvorivý a iniciatívny, otvorený spolupráci a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

● Vytvoriť dostatočný priestor a čas na hlbšie porozumenie obsahu učiva v súvislostiach, zmysluplnosti a jeho prepojenie na prax.

● Priviesť občanov skutočnej participácii na živote v demokratickej spoločnosti.

Nad rámec programového vyhlásenia EDUvolúcia navrhuje:

● Budovať úctu k tradícii rovnako ako k pokroku, ktorý posúva ľudstvo k lepšiemu.

● Konkrétne riešenia, ako naučiť sociálne vylúčených a chudobných vymaniť sa z generačnej chudoby, včleniť sa do spoločnosti bez straty vlastnej identity a aktívne prispievať k jej rozvoju.

● Budovať múdrosť a svedomie, pretože to považujeme za rovnako dôležité ako budovať intelekt a zručnosti.

● Rozvoj súcitu a solidarity v medziľudských vzťahoch v zmysle – „Miluj blížneho svojho ako seba samého.“ (Matúš, 22:39).

Sua Santità, Papa Francesco!

È con grande amore e gioia che ci permettiamo di farLe dono del documento EDUvoluzione. Questo progetto pone forte enfasi sulla crescita spirituale dei bambini, dei giovani e della società tutta. Punta a creare un ambiente che consente ad ogni bambino – a prescindere dall’estrazione sociale o economica – di svilupparsi pienamente e di diventare artefice della propria sorte. Siamo certi che le idee del nostro progetto si diffonderanno gradualmente anche al di là dei confini della Slovacchia.


Il team EDUvoluzione

BREVE INTRODUZIONI PER I CRISTIANI

Il sistema scolastico attuale è stato costruito – a livello mondiale – per soddisfare le esigenze della produzione industriale di massa. Oggigiorno esso non riesce più a reagire flessibilmente alle sfide attuali di una società globalizzata e digitalizzata, al bisogno sempre più acuto di risanamento dei rapporti tra le persone e soprattutto alla necessità di progresso nello sviluppo dei valori morali del singolo e della società. Uno dei problemi più seri e cronici del sistema scolastico è lo squilibrio nei rapporti tra famiglia e scuola che non si basano su relazioni di partenariato. La scuola percepisce il bambino e il genitore come subordinati che devono adeguarsi alle esigenze della scuola. In Slovacchia le scuole tendono spesso a trasferire i propri obblighi agli alunni e ai genitori. Inoltre, il processo educativo e formativo nelle scuole non prende in considerazione l’impostazione dei valori delle singole famiglie; anzi spesso si pone in contrasto con essa.

Il progetto EDUvoluzione apporta un nuovo sistema d’istruzione per il XXI secolo. Un miglior tasso di istruzione ha un’influenza diretta non solo sulla crescita economica e sul tenore di vita degli abitanti, ma anche sulla dimensione sociale e spirituale del singolo e dell’intera società, con conseguente creazione di spazi per seguire ed imitare esempi morali nelle azioni, compreso lo sviluppo delle virtù.

Nel nuovo sistema ogni bambino ha pari opportunità per esprimersi e per sviluppare i propri talenti, nell’ottica della realizzazione di sé e della propria affermazione in ambito sociale. Al tempo stesso viene eliminata la discriminazione su base economica, sociale o legata all’appartenenza etnica. EDUvoluzione costruisce una società consapevole di se stessa ed istruita, in grado di reagire flessibilmente con soluzioni innovative ai repentini cambiamenti di questo mondo, conservando i valori morali umani. L’apporto reale sarà visibile già durante i primi anni di applicazione pratica di questo progetto.

Il progetto EDUvoluzione permette di soddisfare al tempo stesso gli obiettivi del Programma di governo della Repubblica slovacca 2020 – 2024 nel settore dell’educazione ed anche le finalità dell’Unione europea sempre nello stesso settore:

● Reagire con flessibilità, creatività e senso dell’iniziativa, con apertura alla collaborazione e assumendosi le responsabilità per le proprie decisioni.

● Creare spazi sufficienti e dotarsi di tempo sufficiente per una comprensione più approfondita del contenuto delle lezioni, con contiguità logica, chiarezza e connessione alla prassi.

● Permettere ai cittadini di partecipare attivamente alla vita della società democratica.

E al di là dei punti del Programma di governo, EDUvoluzione propone anche:

● Costruire la stima sia per la tradizione sia per il progresso, che spinge l’umanità verso un avvenire migliore.

● Soluzioni concrete per insegnare alle persone socialmente escluse e povere a sbarazzarsi della povertà generazionale, integrarsi nella società senza perdere la propria identità e contribuire attivamente allo sviluppo della società.

● Rafforzare l’intelligenza e la coscienza, poiché secondo noi questo aspetto è tanto importante quanto lo sviluppo dell’intelletto e delle abilità.

● Lo sviluppo della compassione e della solidarietà nei rapporti tra le persone in senso evangelico – “Ama il prossimo come te stesso” (Matteo, 22, 39).

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.