Úvod

Autori EDUvolúcie sú hlboko presvedčení, že veľká väčšina spoločenských problémov pramení z toho, že školstvo rezignovalo na podporu všestranného rozvoja detí. Príliš sa sústredilo na rozvoj intelektu, málo na rozvoj praktických zručností a spôsobilostí obstáť v hospodárskom, osobnom, rodinnom a spoločenskom živote. V tomto nastavení je takmer nemožné zmeniť napríklad status marginalizovaných skupín a ich tzv. generačnej chudoby.

Školský systém za niekoľko storočí, najmä v Európe, staval na akademickom vzdelaní ako nadstavbe bez väzby na základňu, ktorou je praktický život spoločnosti a jej aktuálne potreby. Na rozdiel napríklad od školstva v USA, ktoré do druhej polovice 20. storočia vychádzalo z praxe - tzv. pragmatické školstvo - a až potom začalo budovať teoretickú nadstavbu. Naše európske a najmä východoeurópske školstvo zostalo bez zmeny ustrnuté v akademizme s absenciou schopností poznatky uplatňovať v praxi.

EDUvolúcia je systém, ktorý prepája akademickú nadstavbu s praktickým životom spoločnosti. A to nielen s hospodárstvom, ale aj so sociálnou a kultúrnou sférou života. Vzdelávací trh a samospráva umožňujú uspokojovanie celej škály potrieb na princípe dopytu a ponuky.

Realizácia projektu EDUvolúcia spôsobuje efekt, pri ktorom dochádza k zmene súčasnej unifikovanej sústavy školstva na duálnu. Znamená to, že vzdelávanie na Slovensku prebieha v dvoch rovnocenných a od seba nezávislých systémoch - tradičnom a súbežnom - každý s osobitným režimom, riadiacou a organizačnou štruktúrou a legislatívou.

Súbežný systém EDUvolúcia je plnohodnotnou alternatívou voči tradičnému školskému systému a má slúžiť najmä ako urýchľovač inovácií v rozvoji ľudského potenciálu. Je zároveň otvorenou súbežnou cestou pre napĺňanie vzdelávacích potrieb každého jednotlivca a komunity. Cieľom súbežného systému je vytvoriť nový priestor pre už existujúce alternatívne formy vzdelávania a pre inovácie, ktoré dokážu reagovať na výzvy budúcnosti. Čo v tradičnom vzdelávacom systéme je už z jeho podstaty možné dosiahnuť len veľmi problematicky.

Existencia dvoch vzdelávacích systémov stavia pred žiaka, študenta, rodiča, pedagóga, ale aj zriaďovateľa tradičnej alebo alternatívnej školy voľbu, v ktorom z dvoch systémov chce pôsobiť - v tradičnom, alebo v súbežnom inovatívnom systéme.

Projekt EDUvolúcia vytvára optimálny priestor pre žiaka, študenta a komunitu, v ktorom môžu využívať svoj čas, nadanie a dostupné prostriedky pre maximálny rozvoj svojho potenciálu. Zároveň vytvára optimálne podmienky pre uplatnenie alternatívnych foriem vzdelávania a pre akceleráciu inovácií vo vzdelávaní.

Jednou z mimoriadnych výhod takto vytvorenie duálnej sústavy je to, že doteraz platná legislatíva pre tradičné školstvo si nevyžaduje zásah a aj naďalej zostáva platnou pre tradičný školský systém. Nová legislatíva - zákon o súbežnom vzdelávacom systéme - je platná len pre nový vzdelávací systém, a teda obidva systémy môžu fungovať od seba nezávisle. Okrem samostatnej legislatívy má každý systém aj samostatné riadenie. Tradičný riadi štátna správa a nový vlastná samospráva. To znamená, že inštitúciám štátnej správy z toho nevyplývajú ďalšie nové úlohy a povinnosti, skôr opačne.

Tradičný školský systém môže naďalej fungovať ako doteraz aj napriek tomu, že zavedenie súbežného systému si vyžaduje niektoré zmeny v Ústave SR a prijatie nového zákona. Ide predovšetkým o novú formuláciu ústavného práva na vzdelanie - ako práva jednotlivca a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu a vypustenie ustanovenia o povinnej školskej dochádzke. Z pozície ústavy už povinnosť či dobrovoľnosť dochádzky nebude riešená. Otázka povinnej dochádzky do školy alebo iného vzdelávacieho prostredia bude súčasťou zmluvných podmienok medzi študentom (žiakom v zastúpení zákonného zástupcu) a poskytovateľom vzdelávania. Namiesto ukladania povinnosti dieťaťu chodiť do školy, ústava ukladá povinnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa, územnej samospráve a štátu vytvárať optimálne podmienky pre naplnenie práva jednotlivca a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu.

Pre bezkonfliktné fungovanie duálnej sústavy je nevyhnutné, aby štát k obom systémom pristupoval rovnocenne v podpore morálnej, politickej i hospodárskej. EDUvolúcia k bezkonfliktnosti prispieva tým, že plne rešpektuje integritu tradičného systému a vyhýba sa krokom, ktoré by ju mohli ohroziť. Je vo všeobecnom záujme, aby obidva systémy fungovali vedľa seba nezávisle a pri obojstrannom rešpekte. Pritom vzájomné pôsobenie, prelínanie sa, alebo prípadná konkurencia, môžu byť pre obe strany prínosom.

Názov nového vzdelávacieho systému EDUvolúcia je spojením slov edukácia (výchova, vzdelávanie, komplexné celoživotné rozvíjanie sa človeka) a latinského voluto, čo znamená obrat i premýšľanie. EDUvolúcia je spojením konceptov dvoch autorov Miroslava Sopka - Eduvolúcia a Antona Adamčíka - Slobodný vzdelávací trh a inšpiráciou konceptom Súbežný vzdelávací systém Miloša Kmeťka.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.