Náš tím

Predstavujeme vám náš neustále sa rozširujúci tím:


Mgr. Miroslav Sopko
Miroslav Sopko
spoluautor projektu EDUvolúcia a predseda Správnej rady Nadácie EDUvolúcia
Je absolvent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Fakulty humanitných a prírodných vied a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, s kvalifikáciou vyučovať predmety dejepis, etika, geografia, informatika a občianska náuka a so 17- ročnou praxou v regionálnom školstve. V rokoch 2016 – 2020 bol poslancom NR SR, tieňovým ministrom školstva za hnutie OĽANO a vytvoril víziu Eduvolúcia – nežná revolúcia vo vzdelávaní (2019). Jeho životným cieľom je, aby každé dieťa zažilo radosť a nadšenie pri vzdelávaní a budovaní svojho jedinečného potenciálu.
Linky: https://www.eduvolucia.sk/ | https://www.miroslavsopko.sk/
Mgr. Anton Adamčík
Anton Adamčík
spoluautor projektu EDUvolucia a člen Správnej rady Nadácie EDUvolúcia
Je absolventom Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl, s viac ako päťročnou praxou. Je autorom experimentálneho projektu Škola hrou (1993) a autorom vízie Slobodný vzdelávací trh (2018). Vytvorenie nového zmysluplnejšieho a priateľskejšieho systému vzdelávania, ako aj jeho uvedenie do praxe, je jeho životnou métou.
Link: https://www.eduvolucia.sk/
RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA
Jozef Ondáš
člen Rady starších Nadácie EDUvolúcia
Je absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po krátkom pôsobení na UPJŠ našiel svoje uplatnenie vo Východoslovenských železiarňach v oblasti informačných technológií a ich uplatnenia v riadení podniku, výroby a ekonomiky. V rokoch 1990 až 2011 sa podieľal sa na založení a riadení IBM Slovensko, SAP Slovensko, T-Systems Slovakia a Košice IT Valley. Podporoval klientov pri návrhu a realizácii obchodných a marketingových stratégií, v riadení a zefektívňovaní business procesov, v riadení projektov business process reengineeringu, v riadení projektov veľkých zmien, vo finančnom manažmente, controllingu, celopodnikových systémov riadenia a v umiestňovaní ich produktov a služieb na trh (Time-To-Market, Go-To-Market business modely). Jeho celoživotnou prioritou je podpora vzniku a rozvoja firiem v priemysle ICT v regióne Východného Slovenska a jeho silnou kompetenciou je Riadenie zmeny. Toto všetko sa nedá podporovať bez systému vzdelávania, ktorý vytvorí podmienky, aby každé dieťa zažilo radosť a nadšenie pri vzdelávaní a budovaní svojho jedinečného potenciálu.
Link: https://www.linkedin.com/in/jozef-ondas-99268711/
PhDr. Peter Benkovič
Peter Benkovič
člen Správnej rady a Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia, spoluzakladateľ Nadácie EDUvolúcia
Spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti Maxman Consultants. Vzdelaním psychológ (Filozofická fakulta UK, 1970 – 1975).
Venuje sa rozvoju tímovej práce, leadershipu, efektívnej komunikácie v organizácii formou zážitkového učenia.
Certifikovaný ACC kouč (podľa ICF).
Link: https://www.linkedin.com/in/peterbenkovic/
Zážitkové vzdelávanie https://www.maxman-consultants.com/consultants/peter-benkovic
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Karel Rýdl
člen Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
Jmenuji se Karel Rýdl (narozen 1952 v Hradci Králové), pracuji na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice jako profesor pedagogiky se specializací dějiny školství a pedagogiky. Zkušenosti mám z výuky doma (UP Olomouc, MU Brno, TU Liberec FF a PedF UK Praha) i v zahraničí (PedF UKo Bratislava, Univerzity ve Stockholmu, Bochumi, Mnichově, Hamburku či Greifswaldu, Lodži a Ljubljani).
Zajímají mne hlavně inovace, alternativní a různé reformní efektivní metody a formy výchovy a vzdělávání. Podporuji řadu škol, rodičovských i profesních spolků waldorfských, daltonských a Montessori hnutí doma i v zahraničí. Pomáhám ve vzdělávacích kurzech pro učitele a v pojetí hodnocení kvality a jejího vlivu na člověka v různých stádiích vlastního vývoje. Další mojí srdeční záležitostí je myšlenkové dědictví Jana Amose Komenského, zejména jeho inspirační vliv na současné cíle vzdělávání a výchovy v oblasti výchovy charakteru člověka. K těmto tématům jsem publikoval řadu knih, statí, článků a přednášek a v poslední době hledám cesty, jak mé zkušenosti a znalosti prosazovat v běžné učitelské praxi ve prospěch dětí a mládeže.
Podílím se na vzdělávání učitelův praxi, kterých chybí kvalifikace a spolupracuji s četnými organizacemi, snažícími se promýšlet komplexní proměnu společnosti zefektivněním systému vzdělávání, je-li současný systém vůbec reformovatelný z hlediska rychlosti prosazování změn zvnějšku.
Link: https://www.upce.cz/prof-phdr-karel-rydl-csc
PaedDr. Mária Barancová
Mária Barancová
členka Správnej rady a Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
Zakladateľka a prvá prezidentka Slovenskej komory učiteľov
Špeciálna pedagogička
Externá pedagogička na PEVŠ
Link: https://profkreatis.sk/lektori/paeddr-maria-barancova/
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
Robert Chovanculiak
člen Správnej rady Nadácie EDUvolúcia
Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz
Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu. Autor knihy Pokrok bez povolenia.
Link: https://robertchovanculiak.substack.com/
Ing. Ľubomír Vypušťák
Ľubomír Vypušťák
správca Nadácie EDUvolúcia
Životný kouč, etikoterapeut, lektor, osobného rozvoja a leadershipu.
Skúsenosti z oblasti bezpečnostného inžinierstva, obchodu a manažmentu ako kouč a lektor využíva pri sprevádzaní ľudí v procese ich transformácie v oblasti osobného rozvoja. Pri práci s jednotlivcami a skupinami sa venuje vzdelávaniu v oblasti emočnej gramotnosti a rozvoja osobného potenciálu. Výsledkom jeho činnosti je vytváranie priestoru pre spokojný život v osobnej aj pracovnej oblasti. Je spoluautor transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľ Školy emočnej gramotnosti a CEO Priestor pre zmenu.
V EDUvolúcii vidí možnosť pri práci s mládežou, ako aj s dospelými, rozvíjať schopnosť vedomého rozpoznávania práce s mysľou, emóciami a pocitmi so zameraním na životnú zmenu a tvorbu novej reality.
Je spoluautor transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľ a CEO Priestor pre zmenu.
Link: www.priestorplus.sk
JUDr. Mgr. Zora Vypušťáková
Zora Vypušťáková
Life a business koučka, etikoterapeutka, mediátorka, lektorka, venujúca sa oblasti osobného rozvoja a leadershipu.
Ako dlhoročná manažérka a tiež ako koučka, mediátorka, lektorka a autorka motivačných článkov, publikácií a videí prepojila osobný a profesijný svet.
Orientuje sa na vzdelávanie lídrov, riešenie konfliktov a na funkčnosť vzťahov. Lektorskú činnosť využíva pri kurzoch osobného rozvoja zameraných na transformáciu životných situácii s orientáciou na emočnú gramotnosť a tvorbu vlastnej reality. Je spoluautorkou transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľka Školy emočnej gramotnosti a CEO Priestor pre zmenu.
V EDUvolúcii vidí možnosť pri práci s mládežou, ako aj s dospelými, rozvíjať schopnosť vedomého rozpoznávania práce s mysľou, emóciami a pocitmi so zameraním na životnú zmenu a tvorbu novej reality.
Je spoluautor transformačnej metódy Duševný lifting ©™, spoluzakladateľ a CEO Priestor pre zmenu.
Link: www.priestorplus.sk
Marek Zajac
Marek Zajac
rodič, spisovateľ, vzdelávací konzultant a poradca partnerských vzťahov
Link: https://www.facebook.com/marekzajacautor
JUDr. Miroslava Tomašovičová
Miroslava Tomašovičová
členka Dozornej rady Nadácie EDUvolúcia
Je absolventkou Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Profesionálny ICF kouč rozvoja osobnosti a tímov. Facilitátor Facet5 osobnostnej charakteristiky. ICF Kouč pre prácu s mládežou a mladými dospelými a kariérový poradca. Člen ICF a SAKo. Spolu-zakladateľka oz EduCoach, ktorého misiou je šírenie koučovacej kultúry na stredných školách na Slovensku. Ambíciou projektu je podporiť tvorbu študentského a pedagogického potenciálu.
Podporovateľ EDUvolúcie v rámci zavádzania koučovacieho prístupu ako formu vzdelávania a výchovy mládeže s víziou prispieť ku tvorbe moderného a prosperujúceho Slovenska.
Linky: www.educoach.sk https://www.linkedin.com/in/miroslavatomasovicova/
PaedDr. Lenka Flikingerová
Lenka Flikingerová
členka Dozornej rady Nadácie EDUvolúcia
Je absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Andragogika-Kulturológia, aktuálne externá doktorandka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. Vo výskume sa aktuálne venuje etike a diverzite vo vzdelávaní dospelých. Dlhoročná prax v rôznych oblastiach štátnej aj súkromnej sféry.
Ing. Mariana Páleníková
Mariana Páleniková
členka Dozornej rady Nadácie EDUvolúcia
Po ukončení vysokoškolského štúdia ( hovorí o sebe, že omylom vyštudovala techniku ) 17 rokov pracovala na stavebnom úrade. V roku 2003 začala pracovať v riadiacej funkcii v samospráve. Dvakrát z nej odišla, raz do súkromného sektoru, raz do zdravotníctva, ale vždy ju to vtiahlo späť. Koučing, mentoring a mediáciu považuje za dôležité nástroje vedenia ľudí i procesov a zavádza ich do praxe aj v oblasti samosprávy. Bola iniciátorom a aj realizátorom materskej a základnej školy Montessori metódou v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.
Problematiku školstva vidí ako širokospektrálnu od potreby zmeny metódy výchovy, skutočné zavedenie inklúzie a integrity do praxe, s čím súvisí potreba zmien prístupu tak pedagogickej ako aj rodičovskej obce, ale aj vytvorenie skutočných podmienok, materiálnych aj ľudských, potrebných k tejto zmene.
EDUvolúcia sa do toho všetkého pustila s obrovskou chuťou a odhodlanosťou a vytvára potenciál na dosiahnutie zmeny, po ktorej roky mnohí volajú. EDUvolúcia po zmene volá a vytrvalo robí kroky pre jej dosiahnutie.
Mgr. Peter Botek
Peter Botek
Vyštudoval matematickú analýzu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne 4 roky hospodárskej informatiky na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity. Vzdelávaniu a osobnostnému rozvoju sa intenzívne venuje cez 20 rokov. Spolupodieľa sa na rozvoji a inováciách projektu SmartBooks – online vzdelávacej platformy na tútorskom princípe, najmä pre deti ZŠ.
Pôsobil ako súdny tajomník na Rozhodcovskom súde vo Švajčiarsku, analytik pre investície v investičnej spoločnosti O.B.INVEST Slovakia (ČSOB), člen predstavenstva Zlatý investičný fond KVANTO, ako obchodný riaditeľ vybudoval viacero obchodných sietí, ako projektový manažér, poradca a tvorca napísal desiatky úspešných projektov (podnikateľských i pre neziskové organizácie) a tiež dlhodobo pôsobil a pôsobí ako lektor, mentor a špecialista pre viaceré vzdelávacie organizácie.
Aktuálne sa zaujíma o celoživotné vzdelávanie, syntézu poznania (veda – umenie - duchovné tradície), osobnostný rozvoj, fungovanie komunít, permakultúru, oživenie pôdy, diverzitu, rezilienciu, sebestačnosť, zhodnocovanie odpadu, online marketing, obchodné stratégie, decentralizované autonómne organizácie, metaverzum, NFT, riadenie sociálnych systémov.
Jeho víziou je vytvoriť medzinárodnú inovatívnu sieť celoživotných vzdelávacích EDUték od bábätka v brušku mamičky až po aktívnych storočných seniorov/ky.
V EDUvolúcií vidí základovú dosku katedrály tvorivej spoločnosti a zárodok transformácie jednotlivcov, komunít a celej spoločnosti. EDUvolúciu považuje za cestu k prekonaniu fatálnej krízy morálnych hodnôt, k celostnému spoločenskému pokroku a trvalej udržateľnosti dobrého žitia pre každého na matičke Zemi. Verí, že EDUvolúcia sa stane skutočnosťou, lebo ju potrebuje vnúčik Michael pre naplnenie svojho ľudského potenciálu a s ním milióny ďalších detí.
Dáša Černá Gejdošová
Dáša Černá Gejdošová
konzultantka a mentorka talentov podľa metodiky Gallup, autorka projektu oz “Myslenie prvej ligy”. Okrem práce konzultantky a mentorky učím ľudí pracovať s talentmi a rozvíjať ich do silných stránok.Pomáham nie len podnikateľom, lídrom , tímom a jednotlivcom odomknúť ich unikátnosť, ale aj ženám na materskej, rodinám, a študentom pri výbere správnej školy a povolania snov. Zmena školstva je cesta ktorá mi dáva zmysel nakoľko som pôvodom učiteľka, a preto viem, že systém dnešného vzdelávania neodhaľuje a nepodporuje unikátnosť u detí, ale naopak ju zabíja.
Linky: https://www.linkedin.com/in/dasacernagejdosova/ | https://myslenieprvejligy.sk/ https://silnestranky.sk/
Mgr. Svatava Havadejová
Svatava Havadejová
BCTC - koučka učiteľov, študentov a rodičov, lektorka
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor Fyziológia živočíchov a etológia.
Profesionálny kouč, ktorý pomáha rodičom, študentom a učiteľom hľadať a nachádzať v sebe odpovede na ich problémy, dilemy a smerovanie; Aktívny člen Slovenskej asociácie koučov; Lektor, ktorý prináša svoje skúsenosti a vedomosti v oblasti osobnostného rozvoja ako aj v oblasti výchovy detí. Projektový manažér v oz EduCoach.
V EDUvolucii vidí potenciál, ktorý môže zmeniť vzdelávací školský systém na Slovensku a podporiť tak žiakov, študentov a pedagógov, aby rozvíjali a objavovali tie zručnosti, ktoré im umožnia rásť a rozvíjať sa.
Linky: https://www.linkedin.com/in/svatava-havadejova-51a40a209/ | https://educoach.sk/ | https://www.tvojkoucsvatava.sk
Eva Račková, PhD., ACC
Eva Račková
koučka učiteľov a študentov, mediátorka
Je absolventkou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Je profesionálny life a biznis kouč. V oblasti rozvoja emocionálnej inteligencie tímov a jednotlivcov pracujem s metrikou Lumina Emotion vytváraním portrétu emočnej inteligencie jednotlivca, ktorý ďalej rozvíjame koučovacím prístupom. Do vzdelávacieho procesu prinášam koncept nenásilnej komunikácie (NVC) rogeriána M. Rosenberga. Prispievam k rozvoju peer/školskej mediácie na Slovensku. Oba prístupy rozvíjajú jednotlivcov aj tímy v porozumení vlastného pežívania, v identifikovaní emócií a potrieb, ktoré vedú k zmysluplnému nastavovaniu cieľov a k vytváraniu plnohodnotných vzťahov.
S EDUvolúciou sa spájame v myšlienke zavádzania rešpektujúcej a nenásilnej komunikácie do vzdelávania a rozvoja koučovacím prístupom.
https://sako.sk/profesional/eva-rackova-phd-acc/ | https://mediatorka-nitra.sk/
Mgr. Jana Mladá
Jana Mladá
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK. Pracuje ako koučka a etikoterapeutka, ktorá sa špecializuje na vzťahy a emócie. Venuje sa ľuďom, ktorí potrebujú podporu pri riešení problémov vo vzťahoch a vo výchove, a ktorí chcú znovuobjaviť svoje sebavedomie a sebahodnotu. Pomáha ľuďom porozumieť ich emóciám a zvládať ich tak, aby si nimi neničili svoje vzťahy a zdravie. Základ jej terapií tvorí etikoterapia, schémová terapia a vzťahová väzba.
Je podporovateľkou EDUvolúcie v rámci rozvíjania zručností ako byť si vedomý sám seba, pracovať so svojimi myšlienkami a pocitmi, poznať svoje potreby a vedieť zvládnuť aj to, keď nie sú naplnené, nielen u detí, ale aj u dospelých, ktorí ich budú sprevádzať
Viac sa o nej dozviete na: https://www.koucmed.sk/ | https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/1789-janka-mlada
Ing. Eva Timková, PCC, MKcS
Eva Timková
členka Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
po praxi vo výrobe, službách a v školstve pôsobí od roku 2007 ako profesionálna koučka, lektorka, mentorka a supervízorka koučovania, vedie vlastnú školu so zameraním na vzdelávanie a rozvoj koučovania a koučovacieho prístupu. Dlhodobo sa venuje podpore zmien v školstve a pedagogickom procese.
Viac sa o nej dozviete na: https://sako.sk/profesional/ing-eva-timkova/ | www.evatimkova.sk
PhDr. Klára Giertlová, PCC, MKcS
členka Rady starších a skúsených Nadácie EDUvolúcia
Klára Giertlová
zakladateľka SAKo a slovenskej pobočky ICF
Koučuje od roku 1995 a je brief koučka – od prvej minúty koučuje tak, aby ju klient čo najskôr prestal potrebovať. Jej cesta viedla od psychoterapie cez komplexné systemické koučovanie až k minimalistickým rozhovorom zameraným na užitočný pokrok v želanom smere.
Je členkou medzinárodnej fakulty Solution Surfers International so sídlom v Luzerne, s právom lektorovať kurzy Brief Coaching (ACTP/ACSTH/CCE) a pripravovať koučov na medzinárodné certifikačné skúšky PCC. Vďaka tomu získala veľa skúseností s mentoringom PCC kompetencií, ktoré mentoruje aj mimo kurzov Brief Coaching.
V EDUvolúcii našla rešpekt k jedinečnosti každého človeka, čo jej je veľmi blízke a bola by rada, keby takéhoto prístupu bolo vo vzdelávaní viac. Výsledkom takéhoto chápania človeka je široká ponuka možností vzdelávania a rozvoja na princípe slobodnej voľby už od detstva. Ak keď je to ešte posilnené koučovacím prístupom, dáva jej to obrovský zmysel - a toto všetko spolu je dôvod, prečo prijala pozvanie zapojiť sa do EDUvolúcie.
Viac sa o nej dozviete na: https://sako.sk/profesional/co-man-1-systemicka-spol-s-r-o/ | https://www.kouc.sk/klara-giertlova-profil/
PaedDr. DagmaRA Sarita Poliaková
DadmaRA Sarita Poliakova
Je absolventkou Pedagogickej fakulty v Prešove, predmety slovenský jazyk, literatúra a francúzsky jazyk. Ďalší predmet doplnený na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a rigoróznu prácu obhájila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má tridsaťročnú pedagogickú prax v základných školách. Spolupracovala s ministerstvom školstva a metodickými centrami na Slovensku pri zavádzaní relaxačných cvičení a jogy do škôl. Pred dôchodkom pracovala 12 rokov ako redaktorka regionálnych novín, kde spracovávala okrem iného témy základných a stredných škôl. Na dôchodku sa naplno venuje etikoterapii, astrológii a písaniu. Viac informácií a textov z jej práce na www.advaita.sk alebo na blogu SME dagmarasaritapoliakova.
Linky: https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/1348-paeddr-dagmara-sarita-poliakova
Mgr. Vladimír Červenák
Vladimír Červeňák
kouč a etikoterapeut, spoluzakladateľ SAKo od r. 2006, spoluzakladateľ Nadácie EDUvolúcia
Od roku 2006 sa profesionálne venuje etikoterapii, komplexnej autognostickej, sebakoučovacej metóde, ktorú v našich podmienkach zaviedol do praxe MUDr. Ctibor Bezděk. Založil a vedie školu etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita, praktický autognostický - sebakoučovací seminár, zameraný na osvojovanie princípov a metód etikoterapie a tréning etikoterapeutických zručností. Do roku 2021 ju absolvovalo na rôznych úrovniach už viac ako 3000 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým. Učí ako si udržať fyzické, mentálne, emočné i spirituálne zdravie.
Link: https://advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/121-mgr-vladimir-cervenak
Mgr. Martina Magic, KcS
Martina Magic
koučka a lektorka, členka predsedníctva SAKo
Martina je presvedčená, že v ľuďoch drieme oveľa väčšia sila a potenciál, než si sami uvedomujú. Keď v roku 2014 objavila koučovanie, zmenilo to jej súkromný aj profesionálny život. Objavila poslanie, ktoré celý predošlý život hľadala a vďaka koučingu začala rásť aj ako mama.
Martina vyštudovala biológiu a chémiu na PF UPJŠ v Košiciach a po začiatkoch v školstve sa vybrala získavať skúsenosti do zahraničia. Jej srdce aj napriek rôznym predošlým profesiám od Sales manažéra cez IT špecialistu ostalo v školstve. Na jej nástenke vízií má pevné miesto práca pre školstvo a sprevádzanie detí k ich cieľom s využitím ich jedinečného potenciálu.
Po rokoch strávených v Anglicku a Prahe a po 12 rokoch v medzinárodnej spoločnosti sa naplno venuje koučovaniu a lektorovaniu firemných a individuálnych klientov na Slovensku a v zahraničí.
Link: https://www.martinamagic.sk/
Ing. Peter Jászberényi, KcS
Peter Jászberényi
kouč, predseda predsedníctva SAKo
Má za sebou kariéru projektového manažéra a konzultanta v prostredí slovenských firiem aj medzinárodných korporácií. Je spoluautorom alebo prekladateľom niekoľkých odborných publikácií z oblasti projektového riadenia. Viac ako 10 rokov pôsobil aj vo vedení slovenskej asociácie projektových manažérov SPPR.
Dnes sa venuje svojmu vnútornému rastu a zároveň podporuje rast ľudí, ktorí mu k tomu dávajú možnosť a vnímajú to ako užitočné. Či už formou koučingu, inšpirácie, lektorovania alebo "jemného mentoringu". Firmám a organizáciám vie byť prospešný napr. nachádzaním kreatívnych inovácií, alebo koučovaním tímov. Pri správne nasmerovanom rozvoji firmy rastú aj ľudia v nej. Vidieť zmysel v tom, čo robíš, je obrovským zdrojom osobnej motivácie.
Svoj čas dáva aj dobrovoľníctvu, v rámci čoho podporuje aj iniciatívu Eduvolúcia. Správne fungujúca spoločnosť má podporovať ľudí v naplnení ich individuálneho potenciálu a základným kameňom toho je vzdelávací systém.
Rád sa tiež venuje tvorivému písaniu a prevádzkuje svoj minimalistický blog.
Link: https://www.linkedin.com/in/peterjaszberenyi/ | https://www.inspirujsa.online/
Mgr. Silvia Gallová, PCC
Silvia Gallová
kouč SAKo, členka rady EMCC Czech Republic
Koučka certifikovaná na úrovni Master Certified Coach (MCC), mentorka koučov, trénerka, supervízorka koučov a vzdelávacích a manažérskych profesií.
Po štúdiu žurnalistiky absolvovala nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, výcviky v oblasti koučingu, mediácie, vzdelávania dospelých, agilného leadershipu, manažmentu a supervízie koučov.
Je držiteľkou Diploma in Business Coaching, Diploma in Coaching Supervision a Diploma in Team Coaching.
Špecializuje sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností, vytváranie koučingovej a L&D stratégie a na koučovanie v organizáciách.
V súčasnosti pôsobí ako Director of Training v spoločnosti The International Centre for Business Coaching so sídlom vo Veľkej Británií. Pôsobí na Slovensku, vo Veľkej Britácií a v rámci Európy, pracuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Link: https://sako.sk/profesional/silvia-gallova-pcc/
Mgr. Vierka Tatayová
Vierka Tatayová
členka predsedníctva SAKo
Verí v lepšie zajtrajšky a užitočnosť nikdy nekončiaceho učenia sa.
Svojim klientom pomáha vidieť a tvoriť najlepšie možné alternatívy v ich pracovných aj súkromných roliach. Posmeľuje ich v presvedčení, že meniť veci je možné a že to máme vo svojich rukách.
Žije a rozvíja prístup zameraný na riešenie – solution focused approach. V práci, rodičovstve, vzťahoch… všade tam, kde potrebujeme riešiť problémy, meniť veci a napredovať.
Link: https://sako.sk/profesional/mgr-viera-tatayova-pcc/ | https://www.klavita.sk/
Terézia Béresová
Terézia Béresová
terapeutka, facilitátorka, lektorka, spoluzakladateľka projektu Mindful a Lifeup
Je terapeutkou Emočného kódu, One brain metódy a lektorkou kurzov zameraných na prácu so sebou samými. Absolvovala kurzy z rôznych oblastí sebapoznania a sebarozvoja od celosvetovo uznávaných odborníkov (Bradley Nelson, Daniel Whiteside, Gordon Stokes, Neale Donald Walsh, Dona Eden, Vishen Lakhiany, Isadora Psalm, Ben Greenfield, Emily Fletcher, Anodea Judith, T. Harv Eker Christe Marie Sheldon, Marisa Peer,...). Je odborníčkou na uvoľnovanie emócií, podvedomé správanie, a psychológiu energie. Miluje spájať zapádný a východný prístup k riešeniu problémov. Verí, že keď sa tieto dva svety spoja v spoločnom zámere, úspech je zaručený. Urobila už niekoľko tisíc sedení a svoje znalosti odovzdala prostredníctvom kurzov stovkám ľudí. Roky pôsobí aj v manažérskej oblasti, preto spojila získané skúsenosti z oboch oblastí a vznikol projekt Mindful, ktorý má za úlohu pomáhať ľuďom žiť naplnený život vo všetkých jeho podstatných oblastiach, prostredníctvom online kurzov od odborníkov zo Slovenska a ČR. Momentálne tvorí projekt LifeUp, ktorý bude ľuďom pomáhať riešiť ich denno-denné problémy a napĺňať ich sny prostredníctvom aplikácie, ktorá bude pre ľudí dostupná zdarma. Životné šťastie, zdravie a blahobyt považuje za jedny z našich najväčších výziev a zodpovedností. Preto sa ľuďom snaží k týmto cieľom aktívne napomôcť.
Linky: https://www.mindful-life.eu/sk/uvod | http://www.tereziaberesova.sk/
Mgr. Radoslava Horváthová
Radoslava Horváthová
Absolvovala Strednú pedagogickú školu v T. Tepliciach – odbor Učiteľstvo pre materské školy a Vysokú školu pedagogickú v Nitre – odbor Učiteľstvo pre 1. Stupeň základných škôl. Je členkou tímu Školy etikoterapie ADVAITA.
Má dvadsaťsedemročnú prax vo vyučovaní angličtiny v základnom školstve a v súkromnom sektore. Je autorkou projektu Jazyk hrou / Jazyk v jazyku, kde podpora celkového psychomotorického vývinu a komunikačných zručností detí vo veku 8 mesiacov až 10 rokov prebieha v cudzom jazyku s uplatňovaním individuálneho prístupu a plného rešpektu k dieťaťu.
V súčasnosti pracuje ako etikoterapeutka - lektorka hygieny ľudskej duše, tlmočníčka správania detí – vedie rodičov k dekódovaniu odkazov a ich príčin, ktoré deti prostredníctvom svojho správania vysielajú, ceremonialistka a sprevádza ženy v ženských kruhoch na ich ceste k poznaniu svojich darov i zážitkové semináre pre mužov a ženy.
Pri práci využíva etikoterapeutické zručnosti, konštelačné techniky, odhaľovanie pravdy cez zážitok i dlhoročnú prax pri práci s deťmi a rodičmi.
Linky: http://www.viaterra.sk/ | https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/1790-mgr-radoslava-horvathova
PhDr. Xénia Činčurová, PhD.
Xénia Činčurová
Skončila jazyky a literatúru na filozofickej fakulte a nejaký čas sa v akademickom prostredí venovala jazyku a literatúre.
Pozitívne zážitky z prostredia americkej školy upriamili jej pozornosť pedagogickým smerom. Zmena vzdelávacieho systému na Slovensku sa stala jej životnou témou.
Tá ju priviedla k waldorfskému školstvu, ktoré nepovažuje vzdelávanie za vedeckú činnosť, ale za umenie učiť tak, aby sa žiaci prostredníctvom učiva a tvorivých zručností rozvíjali nielen kognitívne, ale rovnako osobnostne, sociálne, telesne a morálne, aby prepájali svoje vedomosti naprieč všetkými školskými predmetmi, nadobúdali praktické zručnosti a zároveň dbali o estetiku prostredia a všetkého, čo sami vytvoria.
Prostredníctvom skúseností svojich detí v školách v Dubaji a v Dánsku sa len utvrdila, že slovenský vzdelávací systém je zastaraný a nezodpovedá požiadavkám doby.
Pôsobila ako učiteľka tínedžerov na bratislavskej waldorfskej škole ako aj v organizácii školy na poste PR a riaditeľky školy. Napokon sa venuje založeniu integrálnej strednej školy, ktorá by vytvárala centrálny priestor pre témy približujúce závažnosť a hlbšie príčiny výziev dnešnej doby a podporovala u žiakov osobnú autenticitu, integritu, empatiu k svetu a úctu k životu.
Mgr. Alena Szőkölová
Alena Szőkölová
Je absolventkou pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor učiteľstvo pre 1. Stupeň ZŠ, 12 ročná prax na štátnych základných školách, na ktorých zavádzala alternatívne, inovatívne prvky do vyučovania. Aktuálne je učiteľkou na voľnej nohe.
Je garantkou domáceho vzdelávania. Je absolventkou diplomovaného kurzu Montessori 3-6 v Montessori ČR, Praha. V súčasnosti absolvuje Montessori 6-12 - MontePlus, Bernolákovo, Montessori kurzy pre školský vek - Montessori cestou Lucii Smičekovej. Absolvovala odborný kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný. Venovala sa vzdelávaniu v téme vysokoefektívneho učenia, získala certifikáty mentorských programov Školy rodičovstva, Rodič ako líder, Expertklubu, certifikáty Edulab akadémie - Kritické myslenie, Manažment triedy. Venuje sa hľadaniu efektívnych riešení pre vzdelávanie. Je zakladateľkou komunitného vzdelávania Pohoďáci v Zlatých Moravciach, v ktorom pôsobí ako Montessori sprievodca pre deti od 1. do 9. ročníka ZŠ.
Je mamou dvoch detí, ktoré ju motivujú na ceste byť lepšou verziou samého seba. Rada sa vzdeláva a objavuje efektívne prístupy k deťom. Podniká aj ako finančný maklér a prepája finančnú gramotnosť vo vyučovaní a Montessori prvky v biznis sfére. Plní si svoje sny o alternatívnom vzdelávaní, spája sa s ľuďmi s rovnakými hodnotami a rada tvorí zmysluplné projekty.
EDUvolúciu vníma ako cestu k slobode vzdelávania, ku kvalite a zmyslu individuálneho prístupu, k učeniu vychádzajúceho zo záujmu dieťaťa.
Linky: https://www.linkedin.com/in/alena-szokolova-1a1856233/ | https://www.facebook.com/pohodacidv
Ing. Ján Majoroš
Ján Majoroš
Absolvent Technickej Univerzity – Fakulty Elektrotechniky a Informatiky v Košiciach.
Od roku 1998 pôsobí v oblasti informačných technológií. Počas svojho pôsobenia prešiel viacerými manažérskymi pozíciami nie len na Slovensku, ale aj v USA a Nemecku.
Od roku 2015 aktívne spolupracuje s eduScrum platformou, ktorú zavádza a reprezentuje na Slovensku. eduScrum je systém vzdelávania, kde štúdium je samo-organizované, žiaci sú sami zodpovední za svoje vzdelávanie a kde učiteľ je koučom.
Link: https://www.linkedin.com/in/janmajoros/, https://eduscrum.org/, https://dennikn.sk/311409/eduscrum/
Lucia Mesárošová
Lucia Mesárošová
Je podporovateľkou a aktívnou členkou EDUvolúcie. Je rodičom a celoživotnou študentkou.
Študovala sociálnu prácu a popritom ju zaujíma úplne každá jedna oblasť Života. Profesne sa venuje rodinnej firme, ktorá pôsobí v potravinárskej oblasti. Sú výrobcovia sušienok, ktoré môžete nájsť v obchodoch pod názvom Chrústalky. Lucia sa stotožňuje s myšlienkou, že všetci sme dôležití a jedineční, pretože sme. Sme živé bytosti a už to je niečo. Byť si vedomý hodnoty života a tým pádom aj svojej dôležitosti je základ istoty, ktorú máme v sebe ako živé tvory nosiť. Škola by mala prinášať toto posolstvo a potom to ostatné. Teraz je to naopak. Máme informácie o čomkoľvek, ale seba nepoznáme…
Rozmanitosť k tomu neodmysliteľne patrí a to je aj časť vízie EDUvolúcie- možnosť výberu zo vzdelávacích prostredí, ktoré sú blízke cíteniu jednotlivca, dáva priestor pre rast a podporu Života.
Je čas postúpiť vo vzdelávaní ďalej s prihliadaním na potreby jednotlivcov, s rešpektom a porozumením k rozmanitosti, s možnosťou celoživotného vzdelávania dostupného pre každého k vlastnému obohateniu. Preto EDUvolúcia….
RNDr. Ivo JURÁNEK, PhD., DrSc.
Ivo Juránek
„V každom dieťati drieme zárodok génia; urobme všetko pre to, aby mohol vyrásť!“
Vedúci vedecký pracovník (Research Professor) s 35-ročnou praxou v oblasti teoretickej a experimentálnej medicíny so zameraním na zdravý neuropsychologický vývin jedinca od útleho detstva a prevenciu vzniku patopsychologických porúch.
Ako výskumník a hosťujúci profesor pracoval a prednášal na viacero univerzitách v zahraničí, vrátane lekárskej univerzity v Moskve (RF) a Grazi (Rakúsko), lekárskej fakulty v Tokušime (Japonsko), Gainesville (FL) a Clevelande (OH), Biotechnologickej fakulty Banaras Hindu Univezity vo Varanasi (India).
Profesionálny rodič; školený psychológ a etikoterapeut.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.