Naše strategické ciele

Vybudovať nový paralelný systém vzdelávania na tzv. zelenej lúke a umožniť tak zhmotnenie vízie EDUvolúcie, ktorá zodpovedá potrebám 21. storočia.

  1. Presadiť zmenu znenia ustanovenia Ústavy SR o práve na vzdelanie na právo jednotlivca a komunity na maximálny rozvoj svojho potenciálu.
  2. Presadiť prijatie zákona o súbežnom vzdelávacom systéme.
  3. V rámci tohto zákona presadiť prijatie ustanovení o podmienkach vzniku samosprávy súbežného systému.
  4. V rámci tohto zákona presadiť ustanovenie o podmienkach vzniku vzdelávacieho trhu a jeho subjektoch.
  5. V rámci tohto zákona presadiť ustanovenie o podmienkach vzniku IKT platformy pre vzdelávací trh.
  6. Presadiť zákon o financovaní súbežného vzdelávacieho systému.
  7. Založiť Nadáciu EDUvolúcia, ktorá bude riadiť a podporovať celý proces realizácie nového systému vrátane vybudovania IKT platformy pre subjekty na vzdelávacom trhu.
  8. Iniciovať vznik samosprávnych orgánov nového systému EDUpolis.
  9. Trvalo poskytovať podporu samospráve a subjektom na vzdelávacom trhu.
  10. Trvalo podporovať rozvoj vzdelávacích prostredí, v ktorých je každé dieťa ctené a rešpektované a môže radostne a s nadšením naplno rozvíjať svoj jedinečný potenciál s ohľadom na jeho uplatnenie teraz aj v budúcnosti.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.