Naše hodnoty, princípy, kritéria

Všeobecné princípy:

 • evolúcia zmeny systému,
 • trvalá podpora inovácií rozvíjajúcich vyšší ľudský potenciál,
 • subsidiarita v rozdelení právomocí a zodpovednosti,
 • rovnováha medzi celostným a parciálnym prístupom vo vzdelávaní,
 • žiak/študent je subjektom výchovy a vzdelávania,
 • princíp symetrie v sociálnej interakcii,
 • kľúčovou jednotkou sociálnej interakcie v systéme je trojuholník pedagóg - žiak - rodič, alebo dvojica študent - pedagóg.

Princípy v procese vzdelávania:

 • dobrovoľnosť vo vzdelávaní,
 • sebariadený rozvoj žiaka a samoriadenie komunity,
 • podpora maximálneho rozvoja potenciálu jednotlivca a komunity,
 • podpora vyváženosti v rozvoji tzv. tvrdých a mäkkých zručností,
 • podpora morálneho rozvoja (striedmosť, činorodosť, pokora, rešpekt, poctivosť, zmierlivosť a štedrosť),
 • rešpektovanie vývinových štádií a hodnotových odlišností učiacich sa.

Princípy v riadení systému:

 • samospráva systému - EDUpolis,
 • základnou organizačnou jednotkou je vzdelávacia komunita EDUdéma,
 • princíp konsenzu a konsentu v hlasovaní samosprávnych orgánov,
 • princíp horizontálnej a vertikalnej decentralizácie riadenia.

Princípy vzdelávacieho trhu:

 • princíp ponuky a dopytu,
 • diverzita ponuky vzdelávacích prostredí a služieb,
 • princíp zmluvnej slobody na trhu,
 • spravodlivé financovanie štátom cez normatív na žiaka.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Úvodný obrázok je od Katherine Hanlon na Unsplash-i. Poháňané reakčným systémom Typemill.