Stretnutie so štátnym tajomníkom MH SR Jánom Oravcom

10.augusta 2021 sa uskutočnilo stretnutie Tímu EDUvolúcia (Miroslav Sopko, Anton Adamčík, Peter Benkovič, Marek Zajac) na ministerstve hospodárstva s cieľom oboznámiť štátneho tajomníka MH SR J. Oravca s našim projektom.

V úvode M. Sopko predstavil celý tím a A. Adamčík stručne popísal projektový zámer EDUvolúcie, kde stručne objasnil jeho ciele a zameranie na rozvoj potenciálu pre každé dieťa a tento projekt ako prostriedok pre zavádzanie inovácií vo vzdelávaní okamžite do života.

Štátny tajomník Oravec uvítal túto iniciatívu, spomenul vlastne snahy, ktoré vyvíjal ešte ako prezident Združenia podnikateľov Slovenska spolu s Nadáciou F. A. Hayeka – Athéna++ a vyjadril podporu myšlienke vytvorenia paralelného vzdelávacieho systému. Ako problematickú vníma myšlienku digitálnej IT platformy, keďže vychádza z realistických skúseností so slovenskými informačnými systémami.

M. Sopko vyjadril presvedčenie, že práve tým sa EDUvolúcia výrazne líši od všetkých doteraz plánovaných pokusov o zmenu vzdelávania, keďže chce vytvoriť také unikátne prostredie, kde by bezpečne fungovali individuálne vzdelávacie účty detí, resp. ich zákonných zástupcov, ktoré by modelovali dopyt po vzdelávacích službách a dochádzalo by k výberu z pestrej ponuky.

Potvrdil, že sa pripravuje architektúra takého IT systému, ktorý by bol otvorenou platformou pre existenciu fungujúceho vzdelávacieho trhu.

Poradca štátneho tajomníka M. Moravčík a riaditeľ odboru inovácií M. Svoboda informovali o aktivitách ministerstva hospodárstva, konkrétne o plánovanej grantovej schéme, ktorou chcú podporovať vzdelávacie aktivity.

Zároveň požiadali o kontakty na vhodných ľudí, ktorí by sa mohli venovať téme podnikateľského vzdelávania. M. Zajac i A. Adamčík prisľúbili, že oslovia vhodných kandidátov z okruhu našich podporovateľov. P. Benkovič si vyžiadal detailnejšie informácie, čo konkrétne by bolo potrebné realizovať v rámci plánovaného projektu podnikateľského vzdelávania, ktoré by malo mladých ľudí na stredných školách viesť k získavaniu zručností, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné.

Štátny tajomník Oravec vyjadril podporu myšlienke súbežného vzdelávacieho systému a ponúkol možnosti pripravovanej schémy pre financovanie niektorých aktivít EDUvolúcie.

M. Sopko v závere poďakoval za celý tím ochote štátneho tajomníka Oravca podporiť naše snaženie. M. Sopko prisľúbil predstaviť pripravovaný návrh architektúry digitálnej IT platformy po jej dokončení na ďalšom stretnutí, kde by sa prebrali podrobnejšie detaily finančných tokov a všetkých náležitosti preto, aby vznikol jedinečný priestor pre realizáciu vzdelávacieho trhu."

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.