logo

EDUvolúcia umožňuje žiakom a študentom voliť si vlastnú vzdelávaciu cestu, spolupodieľať sa na riadení procesu vzdelávania, čo naplno rozvíja ich jedinečný potenciál uplatniteľný v súčasnosti aj v rýchlo sa meniacom prostredí budúcnosti.

youtube-video

Prečítajte si aj otázky zvedavého rodiča, ktoré by vám mali priblížiť o čo sa v EDUvolúcií snažíme.

OTÁZKY ZVEDAVÉHO RODIČA K PROJEKTU EDUVOLÚCIA

Manažérske zhrnutie

Nový systém prebieha v plne decentralizovanom prostredí: všetci jeho účastníci sa priamo aj sprostredkovane podieľajú na jeho vytváraní a riadení. Výsledkom sú rovnaké šance pre každé dieťa, čo mu umožňuje naplno prejaviť a rozvíjať svoj talent pre uplatnenie sa v spoločnosti.

Manažérske zhrnutie (SK)

Executive summary

The new system takes place in a fully decentralised environment; all of its participants contribute to its formation and administration, both directly and indirectly. The result of which is an equal opportunity for each child, which allows them to fully express and develop their talent for its application in society.

Executive summary (EN)

NAŠA VÍZIA

EDUvolúcia vytvára priateľské prostredie, v ktorom je každé dieťa ctené a rešpektovaná jeho jedinečnosť, kde môže radostne a s nadšením naplno rozvíjať svoj unikátny potenciál k svojmu a spoločenskému prospechu a k uplatneniu teraz i v budúcnosti.

Stiahnite si víziu EDUvolúcia 2021 vo formáte .PDF

LA NOSTRA VISIONE

EDUvoluzione crea un ambiente amichevole dove ogni bambino è apprezzato e rispettato nella sua unicità; dove ognuno può sviluppare con gioia ed entusiasmo il potenziale personale a vantaggio proprio e della società tutta, per potersi affermare sia nel presente che nel futuro.

Scarica la visione EDUvoluzione 2021 in formato .PDF

Obsah dokumentu

Novinky

Prečítaj si viac noviniek

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.