Diskusia o EDUvolúcii s Janou Nováčkovou

Nováčková

V stredu 4. augusta 2021 sme mali dvojhodinovú online diskusiu so známou psychologičkou Janou Nováčkovou - spoluautorkou projektu "Respektovat a být respektován". V srdečnej atmosfére sme si potvrdili spoločné názory na dôležitosť rešpektu a úcty vo vzdelávaní. Rovnako sme v zhode, že nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho procesu musí byť rozvoj sociálnej a emočnej oblasti každého jednotlivca.

Témou bolo aj samoriadené vzdelávanie vo vekovo heterogénnych skupinách. Túto formu vzdelávania zhodne považujeme za kľúčovú a nevyhnutnú pre úspešný rozvoj osobnosti detí. Aj preto tvorí základ projektu EDUvolúcia.

Zhodli sme sa aj na potrebe a význame spoluvytváraní pravidiel učiacej sa komunity všetkými zúčastnenými s maximálnym využitím konsenzuálnych procesov.

Jana Nováčková nám dala do pozornosti projekt i knihu manželov Danišovcov "Svobodná hra" ako dôležitú a plnohodnotnú súčasť vzdelávania spojenú s radosťou i pohybom.

Naša diskusia ďalej pokračovala na tému vzdelávania detí z marginalizovaných skupín. Zdieľame spoločný názor v tom, že v súčasnom školskom systéme tieto deti nemajú šancu dostihnúť "rozbehnutý vlak" rovesníkov, zažívať pocity úspechu vo svojom rozvoji a dostať sa z generačnej chudoby. Riešením sú vekovo zmiešané komunity detí s prostredím, kde si tieto deti budú môcť nájsť medzi rôznorodými podnetmi práve tie, ktoré zodpovedajú ich úrovni, zrelosti a potrebám a ktoré tak majú šancu posunúť ich vývin dopredu. Obe strany sme sa zhodli v tom, že štát má finančne prispievať na domáce a komunitné vzdelávanie rovnako ako na štátne školy.

Jana Nováčková zdôraznila potrebu jasne zadefinovať v texte EDUvolúcie úlohu pedagóga, ktorá je veľmi odlišná od klasického ponímania, teda pedagóg nie ako ten, kto riadi vzdelávanie, ale ako partner detí, ktoré si riadia svoje vzdelávanie samé.

Jane Nováčkovej sme vďační za to, že si našla priestor na diskusiu s nami a rovnako za prísľub v nej ďalej pokračovať.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.