Náš tím

Predstavujeme vám náš neustále sa rozširujúci tím:


Mgr. Miroslav Sopko
Miroslav Sopko
spoluautor projektu EDUvolucia a predseda správnej rady Nadácie EDUvolúcia
Je absolvent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Fakulty humanitných a prírodných vied a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, s kvalifikáciou vyučovať predmety dejepis, etika, geografia, informatika a občianska náuka a so 17- ročnou praxou v regionálnom školstve. V rokoch 2016 – 2020 bol poslancom NR SR, tieňovým ministrom školstva za hnutie OĽANO a vytvoril víziu Eduvolúcia – nežná revolúcia vo vzdelávaní (2019). Jeho životným cieľom je, aby každé dieťa zažilo radosť a nadšenie pri vzdelávaní a budovaní svojho jedinečného potenciálu.
Linky: https://www.eduvolucia.sk/ | https://www.miroslavsopko.sk/
Mgr. Anton Adamčík
Anton Adamčík
spoluautor projektu EDUvolucia a člen správnej rady Nadácie EDUvolúcia
Je absolventom Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl, s viac ako päťročnou praxou. Je autorom experimentálneho projektu Škola hrou (1993) a autorom vízie Slobodný vzdelávací trh (2018). Vytvorenie nového zmysluplnejšieho a priateľskejšieho systému vzdelávania, ako aj jeho uvedenie do praxe, je jeho životnou métou.
Link: https://www.eduvolucia.sk/
RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA
Jozef Ondáš
člen Rady starších Nadácie EDUvolúcia
Je absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po krátkom pôsobení na UPJŠ našiel svoje uplatnenie vo Východoslovenských železiarňach v oblasti informačných technológií a ich uplatnenia v riadení podniku, výroby a ekonomiky. V rokoch 1990 až 2011 sa podieľal sa na založení a riadení IBM Slovensko, SAP Slovensko, T-Systems Slovakia a Košice IT Valley. Podporoval klientov pri návrhu a realizácii obchodných a marketingových stratégií, v riadení a zefektívňovaní business procesov, v riadení projektov business process reengineeringu, v riadení projektov veľkých zmien, vo finančnom manažmente, controllingu, celopodnikových systémov riadenia a v umiestňovaní ich produktov a služieb na trh (Time-To-Market, Go-To-Market business modely). Jeho celoživotnou prioritou je podpora vzniku a rozvoja firiem v priemysle ICT v regióne Východného Slovenska a jeho silnou kompetenciou je Riadenie zmeny. Toto všetko sa nedá podporovať bez systému vzdelávania, ktorý vytvorí podmienky, aby každé dieťa zažilo radosť a nadšenie pri vzdelávaní a budovaní svojho jedinečného potenciálu.
Link: https://www.linkedin.com/in/jozef-ondas-99268711/
PhDr. Peter Benkovič
Peter Benkovič
člen správnej rady Nadácie EDUvolúcia, spoluzakladateľ Nadácie EDUvolúcia
Spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti Maxman Consultants. Vzdelaním psychológ (Filozofická fakulta UK, 1970 – 1975).
Venuje sa rozvoju tímovej práce, leadershipu, efektívnej komunikácie v organizácii formou zážitkového učenia.
Certifikovaný ACC kouč (podľa ICF).
Link: https://www.linkedin.com/in/peterbenkovic/
Zážitkové vzdelávanie https://www.maxman-consultants.com/consultants/peter-benkovic
PaedDr. Mária Barancová
Mária Barancová
členka správnej rady Nadácie EDUvolúcia
Zakladateľka a čestná prezidentka SKU
Špeciálna pedagogička
Externá pedagogička na PEVŠ
Komunálna poslankyňa
Link: https://profkreatis.sk/lektori/paeddr-maria-barancova/
Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D.
Robert Chovanculiak
člen správnej rady Nadácie EDUvolúcia
Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz
Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu. Autor knihy Pokrok bez povolenia.
Link: https://robertchovanculiak.substack.com/
Marek Zajac
Marek Zajac
správca Nadácie EDUvolúcia
rodič, spisovateľ, vzdelávací konzultant a poradca partnerských vzťahov
Link: https://www.facebook.com/marekzajacautor
JUDr. Miroslava Tomašovičová
Miroslava Tomašovičová
členka dozornej rady Nadácie EDUvolúcia
Je absolventkou Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Profesionálny ICF kouč rozvoja osobnosti a tímov. Facilitátor Facet5 osobnostnej charakteristiky. ICF Kouč pre prácu s mládežou a mladými dospelými a kariérový poradca. Člen ICF a SAKo. Spolu-zakladateľka oz EduCoach, ktorého misiou je šírenie koučovacej kultúry na stredných školách na Slovensku. Ambíciou projektu je podporiť tvorbu študentského a pedagogického potenciálu.
Podporovateľ EDUvolúcie v rámci zavádzania koučovacieho prístupu ako formu vzdelávania a výchovy mládeže s víziou prispieť ku tvorbe moderného a prosperujúceho Slovenska.
Linky: www.educoach.sk https://www.linkedin.com/in/miroslavatomasovicova/
PaedDr. Lenka Flikingerová
Lenka Flikingerová
členka dozornej rady Nadácie EDUvolúcia
Je absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Andragogika-Kulturológia, aktuálne externá doktorandka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta. Vo výskume sa aktuálne venuje etike a diverzite vo vzdelávaní dospelých. Dlhoročná prax v rôznych oblastiach štátnej aj súkromnej sféry.
Ing. Mariana Páleníková
Mariana Páleniková
členka dozornej rady Nadácie EDUvolúcia
Po ukončení vysokoškolského štúdia ( hovorí o sebe, že omylom vyštudovala techniku ) 17 rokov pracovala na stavebnom úrade. V roku 2003 začala pracovať v riadiacej funkcii v samospráve. Dvakrát z nej odišla, raz do súkromného sektoru, raz do zdravotníctva, ale vždy ju to vtiahlo späť. Koučing, mentoring a mediáciu považuje za dôležité nástroje vedenia ľudí i procesov a zavádza ich do praxe aj v oblasti samosprávy. Bola iniciátorom a aj realizátorom materskej a základnej školy Montessori metódou v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.
Problematiku školstva vidí ako širokospektrálnu od potreby zmeny metódy výchovy, skutočné zavedenie inklúzie a integrity do praxe, s čím súvisí potreba zmien prístupu tak pedagogickej ako aj rodičovskej obce, ale aj vytvorenie skutočných podmienok, materiálnych aj ľudských, potrebných k tejto zmene.
EDUvolúcia sa do toho všetkého pustila s obrovskou chuťou a odhodlanosťou a vytvára potenciál na dosiahnutie zmeny, po ktorej roky mnohí volajú. EDUvolúcia po zmene volá a vytrvalo robí kroky pre jej dosiahnutie.
Mgr. Henrieta Holúbeková
Henrieta Holúbeková
Autorka vzdelávacieho programu Životológia ® - prvý predmet o tebe. Priekopníčka implementácie neformálnych metód výuky do formálneho školského systému na Slovensku a v zahraničí. Matka, podnikateľka a filantropka - zakladateľka mimovládnej organizácie pre vzdelávanie mládeže a dospelých, mentorka pre mládež. Životológia ® umiestnená v rebríčku 10 najlepších projektov s pozitívnym sociálnym dopadom na Slovensko v súťaži Social Impact Award 2015, je držiteľkou špeciálnej ceny za rozvoj talentov mládeže v Národnej cene kariérneho poradenstva 2016, sociálna inovátorka na Slovensku 2016 - 2017, TEDx rečníčka 2018. V roku 2019 poradkyňa vlády v expertných medzirezortných pracovných skupinách zameraných na oblasť práce s mládežou. V roku 2020 rozbehla svoj podcast Taký je život pre teenagerov a ich rodičov. Svoju expertízu zameriava na prácu s generáciou Z a Alfa a na oblasť rozvoja nonkognitívnych pracovných zručností pre trh práce 4.priemyselnej revolúcie Industry 4.0. Okrem Životológie učí akreditované kurzy lektorského minima. Jej kurzy na Slovensku aj v zahraničí absolvovali tisícky pracovníkov s mládežou, školských psychológov, výchovných poradcov, učiteľov, zamestnancov firiem a aj z radov verejnosti. Vyštudovala odbor andragogika na Univerzite Komenského v Bratislave, špecializuje sa na tvorbu metodiky a obsahu vzdelávacích programov a kurzov. Autorka knihy Postpandemická pedagogika - nové pravidlá vzdelávania (2021).
Linky: https://www.linkedin.com/in/henrieta-hol%C3%BAbekov%C3%A1-46382a15/ | http://www.zivotologia.sk/
Dáša Černá Gejdošová
Dáša Černá Gejdošová
konzultantka a mentorka talentov podľa metodiky Gallup, autorka projektu oz “Myslenie prvej ligy”. Okrem práce konzultantky a mentorky učím ľudí pracovať s talentmi a rozvíjať ich do silných stránok.Pomáham nie len podnikateľom, lídrom , tímom a jednotlivcom odomknúť ich unikátnosť, ale aj ženám na materskej, rodinám, a študentom pri výbere správnej školy a povolania snov. Zmena školstva je cesta ktorá mi dáva zmysel nakoľko som pôvodom učiteľka, a preto viem, že systém dnešného vzdelávania neodhaľuje a nepodporuje unikátnosť u detí, ale naopak ju zabíja.
Linky: https://www.linkedin.com/in/dasacernagejdosova/ | https://myslenieprvejligy.sk/ https://silnestranky.sk/
Mgr. Svatava Havadejová
Svatava Havadejová
BCTC - koučka učiteľov, študentov a rodičov, lektorka
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor Fyziológia živočíchov a etológia.
Profesionálny kouč, ktorý pomáha rodičom, študentom a učiteľom hľadať a nachádzať v sebe odpovede na ich problémy, dilemy a smerovanie; Aktívny člen Slovenskej asociácie koučov; Lektor, ktorý prináša svoje skúsenosti a vedomosti v oblasti osobnostného rozvoja ako aj v oblasti výchovy detí. Projektový manažér v oz EduCoach.
V EDUvolucii vidí potenciál, ktorý môže zmeniť vzdelávací školský systém na Slovensku a podporiť tak žiakov, študentov a pedagógov, aby rozvíjali a objavovali tie zručnosti, ktoré im umožnia rásť a rozvíjať sa.
Linky: https://www.linkedin.com/in/svatava-havadejova-51a40a209/ | https://educoach.sk/ | https://www.tvojkoucsvatava.sk
Eva Račková, PhD., ACC
Eva Račková
koučka učiteľov a študentov, mediátorka
Je absolventkou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Je profesionálny life a biznis kouč. V oblasti rozvoja emocionálnej inteligencie tímov a jednotlivcov pracujem s metrikou Lumina Emotion vytváraním portrétu emočnej inteligencie jednotlivca, ktorý ďalej rozvíjame koučovacím prístupom. Do vzdelávacieho procesu prinášam koncept nenásilnej komunikácie (NVC) rogeriána M. Rosenberga. Prispievam k rozvoju peer/školskej mediácie na Slovensku. Oba prístupy rozvíjajú jednotlivcov aj tímy v porozumení vlastného pežívania, v identifikovaní emócií a potrieb, ktoré vedú k zmysluplnému nastavovaniu cieľov a k vytváraniu plnohodnotných vzťahov.
S EDUvolúciou sa spájame v myšlienke zavádzania rešpektujúcej a nenásilnej komunikácie do vzdelávania a rozvoja koučovacím prístupom.
https://sako.sk/profesional/eva-rackova-phd-acc/ | https://mediatorka-nitra.sk/
Mgr. Jana Mladá
Jana Mladá
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK. Pracuje ako koučka a etikoterapeutka, ktorá sa špecializuje na vzťahy a emócie. Venuje sa ľuďom, ktorí potrebujú podporu pri riešení problémov vo vzťahoch a vo výchove, a ktorí chcú znovuobjaviť svoje sebavedomie a sebahodnotu. Pomáha ľuďom porozumieť ich emóciám a zvládať ich tak, aby si nimi neničili svoje vzťahy a zdravie. Základ jej terapií tvorí etikoterapia, schémová terapia a vzťahová väzba.
Je podporovateľkou EDUvolúcie v rámci rozvíjania zručností ako byť si vedomý sám seba, pracovať so svojimi myšlienkami a pocitmi, poznať svoje potreby a vedieť zvládnuť aj to, keď nie sú naplnené, nielen u detí, ale aj u dospelých, ktorí ich budú sprevádzať
Viac sa o nej dozviete na: https://www.koucmed.sk/ | https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/1789-janka-mlada
Ing. Eva Timková, PCC, MKcS
Eva Timková
po praxi vo výrobe, službách a v školstve pôsobí od roku 2007 ako profesionálna koučka, lektorka, mentorka a supervízorka koučovania, vedie vlastnú školu so zameraním na vzdelávanie a rozvoj koučovania a koučovacieho prístupu. Dlhodobo sa venuje podpore zmien v školstve a pedagogickom procese.
Viac sa o nej dozviete na: https://sako.sk/profesional/ing-eva-timkova/ | www.evatimkova.sk
PhDr. Klára Giertlová, PCC, MKcS
Klára Giertlová
zakladateľka SAKo a slovenskej pobočky ICF
Viac sa o nej dozviete na: https://sako.sk/profesional/co-man-1-systemicka-spol-s-r-o/ | https://www.kouc.sk/klara-giertlova-profil/
Mgr. Denisa Nemcová Točeková
Denisa Nemcová Točeková
pedagóg, konzultant facilitátor Three In One Concepts
po ukončení PF UMB v Banskej Bystrici aprobácia slovenský jazyk a hudobná výchova pracovala 13 rokov ako učiteľka
rok pôsobila ako spoločníčka aktívnej spisovateľky v Rakúsku
desať rokov sa venuje vzdelávacej metóde Three In One Concepts, ktorá učí vysporiadať sa so stresom a predchádzať mu
pre spoluprácu s Eduvolúciou sa rozhodla z dôvodu poznania, ako negatívne vplýva súčasný školský systém na detskú psychiku a na schopnosť uplatniť sa v živote
projektu môže ponúknuť vzdelávanie efektívnej komunikácie s deťmi aj rodičmi spôsobom aktívneho načúvania, ktoré predchádza mnohým problémom vznikajúcim v dnešnej škole, vzdelávanie, ako pracovať so stresom, ktorý je súčasťou každodenného života, konkrétne riešenia stresových situácií individuálnou facilitáciou
Linky: https://www.vsuladesosebou.sk
PaedDr. DagmaRA Sarita Poliaková
DadmaRA Sarita Poliakova
Je absolventkou Pedagogickej fakulty v Prešove, predmety slovenský jazyk, literatúra a francúzsky jazyk. Ďalší predmet doplnený na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a rigoróznu prácu obhájila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má tridsaťročnú pedagogickú prax v základných školách. Spolupracovala s ministerstvom školstva a metodickými centrami na Slovensku pri zavádzaní relaxačných cvičení a jogy do škôl. Pred dôchodkom pracovala 12 rokov ako redaktorka regionálnych novín, kde spracovávala okrem iného témy základných a stredných škôl. Na dôchodku sa naplno venuje etikoterapii, astrológii a písaniu. Viac informácií a textov z jej práce na www.advaita.sk alebo na blogu SME dagmarasaritapoliakova.
Linky: https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/1348-paeddr-dagmara-sarita-poliakova
Mgr. Vladimír Červenák
Vladimír Červeňák
kouč a etikoterapeut, spoluzakladateľ SAKo od r. 2006, spoluzakladateľ Nadácie EDUvolúcia
Od roku 2006 sa profesionálne venuje etikoterapii, komplexnej autognostickej, sebakoučovacej metóde, ktorú v našich podmienkach zaviedol do praxe MUDr. Ctibor Bezděk. Založil a vedie školu etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita, praktický autognostický - sebakoučovací seminár, zameraný na osvojovanie princípov a metód etikoterapie a tréning etikoterapeutických zručností. Do roku 2021 ju absolvovalo na rôznych úrovniach už viac ako 3000 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým. Učí ako si udržať fyzické, mentálne, emočné i spirituálne zdravie.
Link: https://advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/121-mgr-vladimir-cervenak
Mgr. Martina Magic, KcS
Martina Magic
koučka a lektorka, členka predsedníctva SAKo
Martina je presvedčená, že v ľuďoch drieme oveľa väčšia sila a potenciál, než si sami uvedomujú. Keď v roku 2014 objavila koučovanie, zmenilo to jej súkromný aj profesionálny život. Objavila poslanie, ktoré celý predošlý život hľadala a vďaka koučingu začala rásť aj ako mama.
Martina vyštudovala biológiu a chémiu na PF UPJŠ v Košiciach a po začiatkoch v školstve sa vybrala získavať skúsenosti do zahraničia. Jej srdce aj napriek rôznym predošlým profesiám od Sales manažéra cez IT špecialistu ostalo v školstve. Na jej nástenke vízií má pevné miesto práca pre školstvo a sprevádzanie detí k ich cieľom s využitím ich jedinečného potenciálu.
Po rokoch strávených v Anglicku a Prahe a po 12 rokoch v medzinárodnej spoločnosti sa naplno venuje koučovaniu a lektorovaniu firemných a individuálnych klientov na Slovensku a v zahraničí.
Link: https://www.martinamagic.sk/
Ing. Peter Jászberényi, KcS
Peter Jászberényi
kouč, predseda predsedníctva SAKo
Má za sebou kariéru projektového manažéra a konzultanta v prostredí slovenských firiem aj medzinárodných korporácií. Je spoluautorom alebo prekladateľom niekoľkých odborných publikácií z oblasti projektového riadenia. Viac ako 10 rokov pôsobil aj vo vedení slovenskej asociácie projektových manažérov SPPR.
Dnes sa venuje svojmu vnútornému rastu a zároveň podporuje rast ľudí, ktorí mu k tomu dávajú možnosť a vnímajú to ako užitočné. Či už formou koučingu, inšpirácie, lektorovania alebo "jemného mentoringu". Firmám a organizáciám vie byť prospešný napr. nachádzaním kreatívnych inovácií, alebo koučovaním tímov. Pri správne nasmerovanom rozvoji firmy rastú aj ľudia v nej. Vidieť zmysel v tom, čo robíš, je obrovským zdrojom osobnej motivácie.
Svoj čas dáva aj dobrovoľníctvu, v rámci čoho podporuje aj iniciatívu Eduvolúcia. Správne fungujúca spoločnosť má podporovať ľudí v naplnení ich individuálneho potenciálu a základným kameňom toho je vzdelávací systém.
Rád sa tiež venuje tvorivému písaniu a prevádzkuje svoj minimalistický blog.
Link: https://www.linkedin.com/in/peterjaszberenyi/ | https://www.inspirujsa.online/
Mgr. Silvia Gallová, PCC
Silvia Gallová
kouč SAKo, členka rady EMCC Czech Republic
Koučka certifikovaná na úrovni Master Certified Coach (MCC), mentorka koučov, trénerka, supervízorka koučov a vzdelávacích a manažérskych profesií.
Po štúdiu žurnalistiky absolvovala nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, výcviky v oblasti koučingu, mediácie, vzdelávania dospelých, agilného leadershipu, manažmentu a supervízie koučov.
Je držiteľkou Diploma in Business Coaching, Diploma in Coaching Supervision a Diploma in Team Coaching.
Špecializuje sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností, vytváranie koučingovej a L&D stratégie a na koučovanie v organizáciách.
V súčasnosti pôsobí ako Director of Training v spoločnosti The International Centre for Business Coaching so sídlom vo Veľkej Británií. Pôsobí na Slovensku, vo Veľkej Britácií a v rámci Európy, pracuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Link: https://sako.sk/profesional/silvia-gallova-pcc/
Mgr. Vierka Tatayová
Vierka Tatayová
členka predsedníctva SAKo
Verí v lepšie zajtrajšky a užitočnosť nikdy nekončiaceho učenia sa.
Svojim klientom pomáha vidieť a tvoriť najlepšie možné alternatívy v ich pracovných aj súkromných roliach. Posmeľuje ich v presvedčení, že meniť veci je možné a že to máme vo svojich rukách.
Žije a rozvíja prístup zameraný na riešenie – solution focused approach. V práci, rodičovstve, vzťahoch… všade tam, kde potrebujeme riešiť problémy, meniť veci a napredovať.
Link: https://sako.sk/profesional/mgr-viera-tatayova-pcc/ | https://www.klavita.sk/
JUDr. Mgr. Zora Vypušťáková
Zora Vypušťáková
life a business koučka, mentorka, etikoterapeutka, lektorka, autorka a manažérka venujúca sa oblasti leadershipu.
Je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave s praxou v oblasti práva a manažmentu. V súčasnosti sa okrem uvedenej profesie venuje tiež koučingu, mentoringu, etikoterapii a leadershipu. Je autorkou odborných článkov a publikácií, v ktorých prepojila osobný a profesijný svet. Dlhodobo sa venuje témam osobného rozvoja, čo jej umožňuje vnášať do pracovnej sféry empatiu, porozumenie a dôveru tak, aby si zamestnanci dovolili cítiť sa ako ľudská bytosť. Orientuje sa na výchovu a vzdelávanie budúcich lídrov a v osobnej rovine na funkčnosť partnerských a medziľudských vzťahov. Lektorskú činnosť využíva profesne, ale aj pri kurzoch osobného rozvoja zameraných na transformáciu životných situácii s orientáciou na spracovanie emócii a tvorbu vlastnej reality. Je spoluautorkou transformačnej metódy Duševný lifting ©™.
V EDUvolúcii vidí možnosť pri práci s mládežou, ako aj s dospelými, rozvíjať schopnosť vedomého rozpoznávania práce s mysľou, emóciami a pocitmi so zameraním na životnú zmenu a tvorbu novej reality.
Link: https://priestorprezmenu.sk/ | https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/2010-zora-vypustakova
Ing. Ľubomír Vypušťák
Ľubomír Vypušťák
životný kouč, etikoterapeut, mentor a lektor.
Je absolvent Materiálovo-technickej fakulty STU v Bratislave s praxou v oblasti bezpečnostného inžinierstva. Dlhodobo sa však venuje témam osobného rozvoja, sprevádzaniu ľudí, so zameraním na mládež v procese ich transformácie.
Pri práci s jednotlivcami a skupinami sa venuje nachádzaniu skutočného zmyslu života v uvedomovaní si svojej podstaty bytia, pričom ukazuje možnosti vytvárania vlastnej reality. Výsledkom jeho činnosti je viesť spokojný život v osobnej aj pracovnej oblasti.
Je spoluautor transformačnej metódy Duševný lifting ©™.
V EDUvolúcii vidí možnosť pri práci s mládežou, ako aj s dospelými, rozvíjať schopnosť vedomého rozpoznávania práce s mysľou, emóciami a pocitmi so zameraním na životnú zmenu a tvorbu novej reality.
Link: https://priestorprezmenu.sk/ | https://www.advaita.sk/kontakt/profil-expertov-spolocnosti-advaita/2011-lubomir-vypustak vedomého rozpoznávania práce s mysľou, emóciami a pocitmi so zameraním na životnú zmenu a tvorbu novej reality.

© Autori: Miroslav Sopko a Anton Adamčík, 2021. Všetky práva vyhradené. Poháňané reakčným systémom Typemill.